Skip to main content

Integritetspolicy och information om cookies

 1. INLEDNING
  1. Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Kat Viebke AB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
  2. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du skall göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.
 2. Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund.
  1. Kat Viebke AB behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för bolaget. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt men det kan också hämtas in från offentlig information.
  2. I samband med registrering och beställning lämnar kunden information såsom tex namn, adress, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress mm.
  3. Kat Viebke AB behandlar de personuppgifter som kunden tillhandahåller i enlighet med dataskyddsförordningen. Kat Viebke AB kommer att behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:
   – för tillhandahållande av produkter och administrera beställningar
   – för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation riktad till kunden
   – för fullgörande enligt lag eller myndighetsbeslut
  4. Webbplatsens användning av cookies.
   – Kat Viebke AB använder cookies för att optimera webbplatsens funktion och prestanda. Vi använder också cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.
  5. Personer i ledande ställning och deras närstående
   – Bolaget är enligt Eus marknadsmissbruksförordning (MAR), skyldig att föra register över bolagets personer i ledande ställning och deras närstående
  6. Personer med tillgång till insiderinformation om bolaget
   – Bolaget är enligt EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) skyldig att föra en insiderförteckning
  7. Personer som söker anställning hos oss
   Bolaget behandlar personuppgifter över personer som söker anställning för att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov
  8. Personer som prenumererar på nyhetsbrev från oss
   Bolaget behandlar namn och e-postadress på personer som prenumererar på nyhetsbrev för att kunna marknadsföra nyheter om bolaget och dess produkter
  9. Personer som kontaktar oss spontant
   Bolaget behandlar person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post, telefonnummer för att kunna möjliggöra och underlätta kommunikation med olika intressenter.
 3. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter
  1. Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även hämta uppgifter från offentliga register.
 4. Vem vi delar dina personuppgifter med?
  1. Kat Viebke AB delar information med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår webbplats och hantera bokföring- och löneadministration. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga lagstadgade krav.
 5. Överföring till tredje land
  1. Kat Viebke AB överför inga uppgifter till tredje land.
 6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  1. Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen. Uppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas så länge du prenumererar på sådant utskick.
 7. Säkerhet och skydd
  1. Kat Viebke AB har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.
 8. Dina rättigheter
  1. Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig skall du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter.
   Rätt till tillgång och insyn ( registerutdrag). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
   Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktig eller icke komplett information om dig rättad.
   Rätt att bli glömd – du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.
   Rätt till begränsning -Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandling är laglig.
   Rätt till dataportabilitet – dvs rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
   Rätt att göra invändningar – du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.
 9. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.
  1. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt at lämna in ett klagomål till Datainspektionen
 10. Ändringar i denna integritetspolicy
  1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet uppsöka webbplatsen för att erhålla senaste versionen.
 11. Hur du kontakta oss
  1. Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta

Personuppgiftsansvarig: Kat Viebke AB
Organisationsnummer: 559209-7751
Adress: Ingemarsgatan 5, 113 54 Stockholm
Epost: hello@thorasgallery.com